Aviso Legal

Cláusula de protección intelectual:

Os textos, imaxes, sons, animacións, vídeo e resto de contidos incluídos neste sitio web son propiedade de Mariano Santos Vela con DNI 32795715S. Calquera transmisión, distribución, reprodución ou almacenamento, total ou parcial, debe conlevar o previo e expreso consentimento por escrito de Mariano Santos Vela, salvo cando se indique o contrario. Os logotipos de Mariano Santos Vela, así como os nomes das súas marcas están rexistradas por Mariano Santos Vela, quen pode modificar sen aviso previo/previo aviso as características, especificacións e fotografías dos seus produtos, así como calquera outra información aquí recollida. Baixo ningún concepto entenderase que, polo acceso a este sitio web, o usuario obteña licenza ou autorización para a utilización, máis aló do uso estritamente persoal, de ningún contido, información ou servizo existentes no sitio web, nin sobre ningún dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial.

Cláusula de Exención de responsabilidade por Ligazón:

Este sitio web  pode conter ligazóns a páxinas externas sobre as cales Mariano Santos Vela non se responsabiliza nin da calidade, fiabilidade, exactitude e/ou veracidade dos servizos, informacións, elementos e/ou contidos aos que remite ou recomenda xa que entende, salvo declaración da autoridade competente en contra ou notificación ou requirimento de terceiros, que Mariano Santos Vela verifique que é lícita e que non lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización. Se algún dos usuarios da páxina oficial de Mariano Santos Vela entende que a información á que se accede a través da mesma é ilícita ou lesiva para os seus bens e dereitos, rógase comuníqueo a Mariano Santos Vela na dirección seguinte: Rúa do Hospital 22, 15920 Rianxo (A Coruña), para que el mesmo suprima ou inutilice a ligazón correspondente. Mariano Santos Vela non garante a ausencia de virus informáticos ou de calquera outro compoñente ou condición prexudicial nos nosos sitios, ou nos servidores que os fan dispoñibles. Mariano Santos Vela exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico español, calquera responsabilidade por dano ou prexuízo que acompañe ou que se derive do uso destes sitios. Así mesmo, Mariano Santos Vela non é responsable de calquera dano directo ou indirecto derivado do uso que do contido da súa páxina poida dar o destinatario final da mesma.